Back to index

Aignis

This song shares the melody with "An ribhinn donn"

An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh
Mo rosg air dunadh 's a'bhas gun chli
Stiuir curs' an Iar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignis sgiamhach far an d'araich mi

An sin gun cairich sibh mi 's an fhod
Am measg mo chairdean 's mo shinnsirean coir
Ri tonnan barr gheal a' bualadh traghad
'S ri machair Aignis nan laoigh 's nam bo

Bi eoin an aite gach la ri seinn
'S an iarmailt ghorm sin hu h-ard os cionn
Is machair Aignis ri taobh na traghad
Gu tosdach samhach 's mi sint' 's a' chill

When my day is drawing to an end and my life is fading
My eyes closed in helpless death
Steer my course westwards to the beautiful island
To lovely Aignish where I was raised

There lay me in the ground
Amongst my relations and my noble ancestors
By the white-tipped waves breakingon the beach
And the plains of Aignish of the calves and cattle

The birds of the place will sing every day
In those blue skies high above me
And the plains of Aignish beside the beach
Peaceful and still as I rest in the grave

Back to index